top of page

Yспеwнu   Uuнbecmuцuu

ALPHA BULGARIA

Фондът “Алфа България” бе учреден с цел привличането на преки чужди инвестиции в българската икономика. Той е регистриран като акционерно дружество на Българската Фондова Борса.
Пазарът на инвестиции в България предлага сериозни възможности за увеличаване на капиталовите активи и придобиването на такива при благоприятни условия е основната цел на фонда.
В качеството си на директори на фонд “Алфа България”, ние притежаваме значителен опит и познания за пазара на инвестициите в България. Ние установихме, че при сегашния икономически спад бе създаден климат, при който е възможно придобиването на ценни активи на ценови нива значително под тяхната реална стойност предлагайки, по този начин, една отлична възможност за увеличаване на капитала. Нашата цел през следващата година е да увеличим капитала на фонда с поне още € 50 000 000. През последните години България успя да привлече значителни преки чужди инвестиции, а нашият фонд успя да привлече такива от Далечния Изток, Централна Азия и пазарите на Близкия Изток.
За подробния проспект за възможностите за инвестиране във фонда, молим обърнете се към нас.

bottom of page